2010 25 Dec

Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon

Duhul Sfânt Mângâietorul este alinul şi puterea şi ocrotirea cea de la Dumnezeu a celor credincioşi Lui şi lucrători Lui între cer şi pământ. Cobor mângâiere de Duh Sfânt peste poporul cuvântului Meu cel de azi şi aşez pe masa Mea cu el cuvânt de sărbătoare cu sfinţi. Dacă neamul român, care a rămas în urmă cu îndreptarea celor clătinate de la locul lor de duşmanii credinţei străbunilor şi ai sfinţilor, Eu, Domnul, îl aştept pe el să se ridice tare şi să pună la locul lor sărbătorile sfinţilor Mei şi să nu-şi spună că nu e păcat să lase aşa cum au făcut duşmanii lui Dumnezeu peste el, o, să nu spună aşa, ci să îndrepte la loc pe cele clătinate, că nu e bine să stricăm pe cele lăsate de sfinţi şi de părinţi, iar casele neîntărite de părinţi nu ajută pe fii pentru binecuvântare ca să le fie lor bine pe pământ, şi iată, când lumea petrece în numele naşterii Mele din mamă Fecioară zi de praznic sfânt, Eu şi cu sfinţii Mei şi cu cei ascultători şi credincioşi pe pământ aşezăm sărbătoare de sfinţi, şi avem la masă serbat pe arhiereul Spiridon, cel plin de duhul umilinţei şi al iubirii şi al iertării şi al facerii de minuni, iar când vine ziua de praznic pentru serbarea naşterii Mele, atunci Ne scriem cu amintirea ei în cer şi pe pământ, în carte. Amin.

O, poporul Meu, mângâiere îţi aduc, tată, că multă mângâiere îţi trebuie acum. Duhul Sfânt Mângâietorul să te întărească pe calea Mea cu tine, poporul Meu! El să netezească mereu spre tine calea Mea de la cer la pământ, şi pe tine cu Mine pe cale să te întărească, tată, căci vremea e cu durere în ea, şi e cu lepădare de credinţă, aşa cum Eu de o bucată de vreme te tot vestesc, şi e cu încercări fel de fel, dar tu să stai în Duhul Sfânt, fiule, ca să poată El să stea în mijlocul tău cuvânt de la Dumnezeu şi să te călăuzească şi să te înveţe să grăieşti tu în limba Lui prin toată grăirea ta, căci altă grăire nu este de la Dumnezeu, ci este de la om, poporul Meu. O, adu-ţi aminte de apostolii Mei cum grăiau ei până să Mă duc Eu la Tatăl ca să le trimit pe Duhul Sfânt, şi cum au grăit ei după ce a venit peste ei Cel făgăduit de Mine lor, Duhul Sfânt Mângâietorul ca să-i înveţe de la Mine pe ei, Duhul Care a grăit prin prooroci şi le-a arătat lor şi văzătorilor pe cele ce au fost, pe cele ce erau şi pe cele ce urmau să se arate pe pământ. O, adu-ţi aceasta aminte, poporul Meu, şi îmbracă-ţi duhul tău în cuvântul Duhului Sfânt şi împodobeşte-ţi graiul cu Cel ce din Tatăl purcede, cu Duhul Sfânt Mângâietorul, ca să te binecuvinteze Tatăl pe pământ şi să te întărească El casă a Lui, căci binecuvântarea părinţilor întăreşte casa fiiilor, precum este scris, iar tu să faci mare ascultare de Dumnezeu, şi să nu faci ceva fără binecuvântarea Lui, că numai binecuvântarea Lui întăreşte viaţa ta şi lucrarea ei în fiecare zi. Adu-ţi aminte şi de cei neascultători în vreme şi fii ascultător în fiecare zi, căci fiecare zi are lucrarea ei, că lui Avraam i-am spus un fel de grăire într-o zi, iar în altă zi alt fel de grăire faţă de cea dintâi, iar el a trecut cu bine încercarea credinţei lui, pentru că a ascultat, pentru că a crezut nestrămutat în Dumnezeu, temându-se de atotputernicia Lui, temându-se de pedeapsă pentru nesupunere, şi iată, cel ce ascultă este slăvit pe pământ şi în cer pentru lucrarea ascultării, fiule. O, nimic să nu faci tu fără cuvântul Meu, fără să-l asculţi pe el, ci numai după voia lui să lucrezi, şi vei fi mereu cel binecuvântat şi vei avea plată de ucenic, căci este scris de la Duhul Sfânt că: «toate căile Domnului sunt milă şi adevăr, îndurare şi credincioşie pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui, pentru cei ce păzesc legământul Lui şi descoperirile Lui». O, fiule tată, ce frumos îţi descoperă ţie Duhul Sfânt Mângâietorul cărările Domnului când tu cauţi cu El şi cu aşezămânul Lui şi cu descoperirile Lui! El spune: «Mă îndur de cine voiesc şi împietresc sau despietresc inima omului», dar cu cel ce caută cu cărările Lui El este îndurător şi plin de credincioşie şi binecuvintează casa fiilor, iar fiii sunt cei ce ascultă de El şi nu fac nimic fără Tatăl. Te învăţ, poporul Meu, grăirea Duhului Sfânt, duhul proorociei, fiule, Duhul Care Se roagă cu suspin în cei ce caută cu cărările Domnului, Duhul Care Se ruga în David când grăia el: «Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, când vei milui pe poporul Tău şi cercetează-mă când vei veni cu ajutorul Tău, cu mântuirea Ta, ca să văd eu fericirea aleşilor Tăi şi să mă bucur de bucuria poporului Tău şi să mă mândresc împreună cu moştenirea Ta, că părinţii noştri n-au luat în seamă minunile Tale şi au uitat mulţimea milei Tale şi s-au răzvrătit, dar fericiţi sunt cei ce păzesc pravila Ta şi trăiesc după duhul dreptăţii în toată vremea, o, Doamne!».

Te învăţ, poporul Meu, lucrarea nădejdii, tată, şi lucrarea iubirii şi a iertării prin iubire, ca să ajungă rugăciunea ta înaintea Mea, iar Eu să împlinesc. Cheamă dinspre Mine spre tine sfinţii şi proorocii, o, cheamă-i în vreme de răstrişte, şi vor veni din partea Mea şi te vor întări şi te vor ocroti şi-ţi vor aduce mângâiere, fiule. Eu, Domnul, le spun lor să stea ochi şi urechi la strigătul tău, căci tu ai numai din cer ajutor şi mângâiere în durerile care te străpung ca să semeni tu cu Mine pe pământ. Toate încercările şi durerile şi loviturile care vin peste lucrarea Mea cu tine din pizma diavolului fiindcă nu iubeşte el mersul Meu cu tine, toate dovedesc pe Domnul în mijlocul tău, toate adeveresc că este duh şi adevăr lucrarea Mea cu tine, căci în cine a aruncat mereu diavolul şi omul cel înşelat de el? O, numai în Mine şi în locurile Mele de popas şi de lucrat între oameni, numai acolo i-a fost ţinta, că-l ustură mai mult ca oricând acum când îşi vede aproape căderea trudei lui. O, numai semeţia îl cade pe om, aşa cum l-a căzut şi pe Adam, şi apoi prin el Lucifer, şi apoi se răzbună omul aşa cum se răzbună Lucifer de-i trage jos pe oameni dacă el a căzut din slavă prin om, şi nu voieşte el să se mântuiască oamenii în locul cetei lui căzute prin neascultare, căci el n-a mai ascultat de Dumnezeu, ci a ascultat de om şi şi-a pierdut slava lui cea de la Dumnezeu.

O, poporul Meu, o, fiu încercat de duhurile cele potrivnice Mie şi ţie, să stăm bine, să stăm cu frică de Dumnezeu şi cu multă luare-aminte la cuvântul Duhului Sfânt Mângâietorul, căci Domnul veghează cetatea Sa şi lucrarea Sa, fiule! Tot fiul acestui popor să fie mulţumit de Dumnezeu, să stea aşa cum îl aşează Domnul şi să nu-şi lucreze sau să-şi dorească sau să-şi aleagă altceva de la el alegere, că una e să te aşez Eu cum să stai şi cum să lucrezi, şi alta este să-ţi iei singur, să-ţi iei şi tu după cum vezi că împarte Domnul, sau să-ţi tragi spre tine pe cele de la Domnul date ca să-I lucrezi Lui. Doririle din inimă, care nu seamănă cu ale Domnului şi pe care şi le ia singur cel semeţ şi nemulţumitor şi neascultător, acelea îl fac pe el să se ascundă şi să facă lucrare urâtă, o, şi se duce de peste el binecuvântarea Mea şi umblă el în întuneric apoi.

Să fim atenţi cum slujim, fiilor, şi cum primim pe cele ce ne încearcă spre ridicare sau spre cădere! Staţi în Duhul Sfânt Mângâietorul, Care din al Meu ia şi vă învaţă pe voi! V-am povăţuit mereu şi încă vă povăţuiesc să nu poposiţi cu cel ce cleveteşte pe aproapele său, că nu vine de la Mine el cu această lucrare, ci îi face diavolului lucrarea sa. Mereu, mereu vă povăţuiesc, după cum văd că cere fiecare vreme care este sau care vine, căci Duhul Sfânt vede şi vă aduce veste pentru lucrul cel bun, pentru paza cea bună şi pentru ascultare, fiilor. Aşa a fost încercat arhiereul Spiridon în vremea lucrului lui cu Mine pe pământ, a fost încercat şi clevetit în fel şi chip, dar el lucra lucrare mare şi facere de minuni înaintea necredincioşilor pentru întărirea adevărului Meu din el, pentru ruşinarea celor îndoielnici şi plini de duhul cel negru al invidiei de frate, şi a răbdat plin de senin şi de pace sluga Mea cea credincioasă. De lângă Mine grăieşte el ţie acum, în ziua lui de serbare, poporul Meu, căci sunt cu sfinţii întru venirea Mea şi-ţi dau ei ţie bucuria lor că vin cu Mine la tine şi că pot grăi ei peste ai Mei ca să le dea din cerul cel plin de plata credinţei, să le dea din cele strânse în cer pentru cei credincioşi, pentru cei sfinţi cu credinţa şi cu fapta credinţei, şi să-Mi dea ei Mie mângâiere pe calea Mea cea grea de venire acum iarăşi de la Tatăl la om. Amin.

— Mângâiere să-Ţi dau şi eu, o, Doamne, că Te doare din cer şi până pe pământ, şi Te doare, şi Te doare! Mângâiere le dau şi celor duruţi pentru Tine şi cu Tine pe pământ, aici, în grădinile Tale binecuvântate pentru vremea aceasta în mijlocul neamului român. O, ce tainic lucrezi! Toate câte încearcă din părţi lucrarea Ta de nou Ierusalim şi cetatea aceasta, sunt cele ce acoperă sub văl ocrotitor taina şi lucrarea Ta de azi, pe poporul cuvântului Tău, Doamne. În toate vremile înţelepciunea Ta a lucrat izbăvire mare peste fiii credinţei, şi iconomia tainelor Tale n-o pot pricepe cei necredincioşi, cei nestatornici în credinţă, aşa cum erau şi cei de pe vremea mea, care-mi încercau răbdarea mea cea pentru Tine, răbdarea mea cu ei, căci erau plini de dor de întâietate şi de propăşire omenească pe pământ. Aşa erau fraţii mei arhierei de atunci, şi-mi aduceau ei fel de fel de piedici şi de răzbunări asupra mea, dar dragostea mea ierta, căci aceasta este lucrarea dragostei, şi nici o altă lucrare nu are ea. Grăiesc fiilor poporului Tău şi le spun lor aşa:

O, fiilor, iertaţi şi vi se va ierta! Aceasta spunea Domnul ucenicilor Lui şi aşa vă spun şi eu. Iertaţi pe cei ce vă hulesc şi vă duşmănesc! Iertaţi pe cei ce vă aduc dureri şi numai dureri! Îi va durea, curând, curând îi va durea pe ei că n-au fost ei ai voştri ca să fi rămas ei cu voi, că n-aţi fost voi ai lor ca să vă fi crezut şi să vă fi iubit şi să vă fi primit cu credinţă pentru binele lor, că mare bine a voit Domnul să le facă lor prin voi, dar n-au primit ei, ci şi-au lucrat clătinare şi duh de clătinare, făcându-se iscoade unii pentru alţii şi lucrând aşa lucrare vătămătoare de suflet, lor şi celor de un gând cu ei. Vine vremea şi a şi venit să-i doară după voi, căci voi aţi iubit şi aţi iertat, iar ei au făcut pe dos, aşa cum se petrecea şi între mine şi cei ce slujeau la altare pe vremea mea cu ei pe pământ, şi mă dispreţuiau ei pentru smerenia mea, căci eu iubeam şi iertam, şi aşa lucram cu lucrarea iubirii, şi lucram cu Domnul, iertând şi iubind, iubind şi iertând prin iubire şi, iarăşi, iubind prin iertare. O, fiţi liniştiţi în vreme de încercare, căci Domnul vă izbăveşte pe voi mereu, aşa cum a izbăvit pe arhiereul cel cu ucenici în lucrul său, şi care ucenici au dat pe ascuns să-l batjocorească, pornind pe o femeie neastâmpărată să-l învinuiască de păcatul cel plăcut diavolului asupra sfinţilor Domnului, dar Domnul a izbăvit pe cel credincios şi a dat în vileag răutatea ucenicilor ascunşi şi lucrarea lor făţişă, iar cel drept le-a dat lor iertarea prin iubirea lui, căci cei cu duh iubitor de oameni au în firea lor cea sfântă lucrarea iertării şi a nepomenirii de rău, fiilor. O, fiţi cuminţi şi cereţi Domnului pe sfinţii Săi să vă ocrotească din cer şi de pe pământ, că mare lucrare aşează ei pe pământ pentru cei ce îi cheamă în duh şi în adevăr în vreme de durere! O, îndeletniciţi-vă să înţelegeţi bine taina celor înviaţi, căci sfinţii nu stau în morminte, ci sunt în mare lucrare pentru toţi cei credincioşi şi plânşi după izbăvire din păcat şi din greu. Fiţi credincioşi! Nu ieşiţi de sub binecuvântare nici o clipă, că e primejdios aceasta! Lăsaţi Domnului toată grija! El vă va slobozi de sub apăsări, că are de mers cu voi mersul Său pe pământ până la ziua biruinţei Lui.

O, nu-i lăsa sub dureri, Doamne, că sunt mici! Fă cu ei semn spre bine, ca să vadă cei care-i urăsc pe ei şi să se ruşineze de răutatea lor văzând cum Tu, Doamne, îi mângâi şi îi ajuţi pe cei credincioşi, care n-au decât de la Tine ajutor şi scăpare prin greu! Fă-i pe fiii oamenilor să priceapă că lucrarea Ta cu ei atât de lovită, atât de hulită şi de clevetită din părţi, este Duhul Adevărului, eşti Tu, Cel neiubit de cei ce nu Te iubesc din pricina iubirii de sine a lor! O, adună-i într-o putere de iubire şi de iertare pe cei credincioşi şi fă-Te Tu munte înalt cu ei şi hrăneşte, Doamne, de pe el noroadele cu Duhul Sfânt Mângâietorul, Care din ale Tale ia şi Se dă celor credincioşi, precum Tu ai spus că vei lucra şi vei împlini, şi iată, a sosit vremea, o, Doamne! Amin.

— O, arhiereule al smereniei, ce mare a fost fapta credinţei tale, iar cei semeţi, în loc să se cutremure în faţa minunilor tale, ei se împietreau şi mai mult, căci slujeau ei diavolului invidiei şi al urii cea de la el. Tu însă erai înaintea lor fapta iubirii şi a iertării prin iubire, şi erai plin de pace, plin de bunătate şi de vindecare pentru toţi. Te-ai dus în faţa împăratului, îmbrăcat în haina smereniei tale te-ai dus când te-a cerut el să-l vindeci de boala lui, şi nu ştiau să-l vadă în tine pe arhiereul Domnului cei ce ţi-au deschis ca să intri la împărat şi să-i duci vindecare. Te-ai dus şi ai pus mâinile tale peste el şi l-ai vindecat într-o clipă, după ce te-au defăimat şi te-au lovit ca pe un necunoscut portarii împărăţiei, şi tot în chip blând şi smerit ai ieşit apoi şi te-ai dus întru smerenia ta, întru ale tale lucrări pentru Domnul tău Iisus Hristos. Te aşez acum mare ocrotitor pentru lucrarea Mea cu poporul Meu cel de azi şi pentru cetatea Mea de nou Ierusalim pe pământul român. Aşa ştiu Eu să-i răsplătesc pe sfinţii Mei. Le pregătesc loc slăvit întru împărăţia Mea şi îi aşez să Mi-o păzească şi să fie ea, iar ei să fie stâlpii ei şi stâlpii Mei să fie. Amin.

O, poporul Meu, n-au fost încredinţaţi, n-au avut tragere de inimă cei care M-au părăsit pe Mine şi pe tine, tată, şi de aceea Eu suspin acum, şi suspinul Meu îl împart cu tine, iar cei ce au ştiut să creadă şi au voit să înţeleagă prin temere de Dumnezeu ca a lui Avraam în inima lor, aceia sunt şi azi, şi sunt ei poporul acestei lucrări, ei, şi nu cei câţiva care de pe margini lovesc acum în lucrarea Mea cea de la trâmbiţa Mea Verginica şi până azi.

O, fiilor, fiţi ca Avraam, părintele celor credincioşi! Deschideţi Scripturile şi citiţi în ele puterea credinţei lui şi lucrarea lui şi temerea de Dumnezeu din el pentru tot ce Domnul cerea de la el, iar el cu teamă îndeplinea aşa, ca nu cumva să fie pedepsit pentru neascultare, pentru necredinţă, fiilor. Toată grija Mea este cu voi şi după voi. Pun sfinţii străjeri ai împărăţiei Mele cu voi. Cereţi Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh izbânda prin lucrarea Sa cu voi peste pământ spre mântuirea neamurilor care au fost şi care sunt! Duhul Sfânt Mângâietorul, Care de la Tatăl purcede şi vă ţine de mânuţă pe cale, El este Cel ce vă povăţuieşte pe voi întru împărăţia Lui cu voi. Daţi oamenilor putere să creadă şi lucraţi cu rugăciunea şi cu mărturisirea şi lucraţi cu post sfânt şi mult pentru risipirea lucrării diavolului vrăjmaş pe voi! Puneţi în candelă aprinsă rugăciunea voastră scrisă! Iubiţi iertând şi iertaţi iubind şi nu vă temeţi de loviturile celor ce nu pot crede! Eu, Domnul, sunt Cel între voi lucrător şi grăitor prin glasul Duhului Sfânt Mângâietorul, Care a grăit prin prooroci, prin cei credincioşi. Amin.

Rămâneţi în iubirea Mea, fiilor! Fiţi poporul Meu, căci poporul Meu este iubirea Mea, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce rămân credincioşi, cei ce rămân în iubirea Mea, în poporul Meu cel iubit, întru care Eu, Domnul, am binevoit şi binevoiesc, şi prin credinţa lui pot şi lucrez, şi ca prin Avraam lucrez şi voi lucra cu el. Amin, amin, amin.