România – Pucioasa
 

«…Mi-am ales în România petecuţul de pământ care s-a ivit prima dată din apă atunci când am făcut cerul şi pământul, şi acest petecuţ l-am numit grădiniţa cuvântului Meu, taina Mea cea dintru început ivită din apă, primul petecuţ de uscat, capul pământului, piatra cea din vârf. Iar când l-am zidit pe om din pământ, acesta a fost locul de unde am luat pământ…»

(extras din Cuvântul lui Dumnezeu, 21 iulie/3 august 1997)

***

«…Să fie în uimire şi să nu fie nimeni nedumerit de cele ce aduc Eu peste grădina Mea din România. Aceasta este ieslea Cuvântului Meu, munte sfânt pe care stau Eu, Domnul, ca să chem toate popoarele să audă vestea împărăţiei cerurilor, care vine cu Mine şi cu cerul cel nou şi cu pământul cel nou, şi cu duhul dreptăţii, moştenitor peste cele noi…»

(extras din Cuvântul lui Dumnezeu, 17/30 mai 1999)

***

«…Atunci am venit în Betleem, iar acum am venit în acest sătuţ pe care omul l-a numit cu numele pământului*, şi acest nume s-a născut cu mare taină prin îngerii Mei cei ce au vegheat pentru numele sătuţului Meu de azi….»

(extras din Cuvântul lui Dumnezeu, 25 decembrie 2001/7 ianuarie 2002)

*Glodeni (Pucioasa) << glod: noroi, bulgăre de pământ, lut (n.a.)

Proorocie despre România

 

 

Se aude glas cu tărie, care strigă: «Cine va vorbi pentru Mine?». Iată, suflu duh de trezire peste popoare, să trezesc duhul descoperirilor peste înţelepţii pământului, ca să ştie că Eu sunt Dumnezeu. Vin să netezesc cărările, vin să curăţ pământul şi să-l adăp apoi, ca să răsară peste el iarbă nouă şi grasă şi să hrănesc încă o dată mulţimile. Vin curând, şi plata Mea este cu Mine. Nimic nu împlinesc fără să descopăr taina Mea proorocilor.

Ierusalime care omori pe prooroci şi nimiceşti pe cei trimişi ai Mei! Iată, vin să Mă desăvârşesc. Să audă popoarele şi limbile că vin cu Ierusalimul cel de sus să-l aşez pe pământ şi să pun în mijlocul lui cele scrise în Carte. Vin să aleg iarăşi Ierusalimul.

Iată glasul Domnului peste pământ! Scrie şi dă de ştire ce grăieşte Domnul. Duhurile lui Dumnezeu suflă peste pământ, şi cine se încumetă să-Mi tulbure planurile? Să vină să se lupte cu Mine, să vină şi să judece între Mine şi via Mea.

Vai celor ce numesc lumina întuneric şi întunericul lumină, care zic amarului dulce şi dulcelui amar! Vine Domnul şi munţii se clatină şi nimiceşte Babilonul.

O, cum ai căzut tu din cer, tu care ziceai că-ţi vei aşeza sălaşul în muntele Meu cel sfânt! Iată, te-am azvârlit la pământ ca pe o ramură fără preţ. Iată, vine după tine un rege cu dreptatea Mea, şi ochii celor care văd nu vor mai fi închişi.

Cei slabi la inimă, întăriţi-vă şi nu vă temeţi! Eu voi merge înaintea unsului Meu şi voi zdrobi încuietorile cele de fier, că dintr-un ţinut de departe chem un om ca să împlinească planul Meu.

Scoală-te, România Mea! Ridică-te, iubito! Scutură-ţi jugul şi vino spre mărire, o, cetatea iubirii Mele! Nu mai plânge, iubito, că vaiul trece; mai e un ceas. Iată, răsare soare nou şi florile se desfac şi Eu vin să te fac mireasă, vin să te iubesc şi să te aşez întru glorie, şi toţi prietenii te vor vedea şi vor umbla întru strălucirea ta, iubito, că aşa stă scris despre tine, că regi vor umbla întru mărirea ta. Vine Domnul să Se odihnească peste tine, că iată, întru tine binevoiesc.

Te-au cântat poeţii tăi, te-au cântat păgânii tăi şi n-au ştiut de ce te cântă, iubito. Duhurile Mele suflau dis-de-dimineaţă peste tine şi îţi trezeau cântecul de iubire, şi cântai, o, cetate iubită, cântai cântecul tău de iubire, şi erai frumoasă şi cântai.

Au trecut peste tine nori şi ceaţă şi îţi schimbau frumuseţea şi râsul tău înceta atunci, dar nici o ispită n-am lăsat-o să treacă peste puterea ta. Duhul Meu, ca un bucium Se trezea dis-de-dimineaţă şi suna cu jale şi ridicam din tine pe vitejii Mei şi le încingeam mijlocul şi te eliberam de sub povară şi, apoi, din nou zâmbeai, iubito, că de la naştere te-am iubit şi te-am sortit să fii a Mea.

Dar când a venit iarna peste tine, a căzut o zăpadă grea şi te-a acoperit, iubito, şi ai murit aproape de tot. Şi te-ai zbătut în sângele tău şaptezeci de ani (1921-1991, n.r.) şi s-a făcut zăpada roşie de sângele tău. Şi am trecut pe lângă tine, şi erai goală, iubita Mea, şi Mi-am dezbrăcat veşmântul şi te-am învelit, că Mi-am adus aminte de tinereţea ta, când erai frumoasă şi albă. O, că te-au robit străinii şi te-au necinstit, că ţi-au făcut lege şi te-au silit să te tai împrejur, dar Domnul îi va smeri, şi ei ţi se vor închina la picioare, ca să ştie că te-am iubit, iubito, că ai fost sărmană şi ai fost sub cruce, dar ai păzit răbdarea Mea. Şi acum, iată, te trezesc din somn, să curăţ murdăria de pe tine şi să te îmbrac cu podoabe noi. Ridică-te şi vino spre mărire, că asta îţi este menirea de la Dumnezeu.

O, România Mea, ţi se apropie ziua schimbării la faţă şi vin să Mă sălăşluiesc întru tine, că tu eşti scaunul măririi Mele, tu eşti Ierusalimul gloriei Mele, că slava Mea se va coborî peste tine şi vei străluci ca soarele, o, cetate a strălucirilor, şi toate popoarele vor veni să te vadă, că porţile tale vor fi deschise zi şi noapte, dar noaptea nu se va mai coborî peste tine, iubita Mea. Voi aşeza pe înălţimile tale sunet de trâmbiţă şi glas de serbare, iar feciorii tăi îţi vor cânta cântecul tău de iubire, şi atunci, pământul îţi va da înapoi pe morţii de sub el, căci ei vor învia, şi tu te vei schimba într-o clipă la trâmbiţa Mea. Şi vei fi regină, iubito, că Domnul este Regele iubirii, şi este Regele tău.

Iată, vin cu plata răbdării, că te voi ocroti de ceasul ispitei. Fii tare, iubito, ca să Mă ai cu tine, că nici un neam sub soare nu va avea biruinţa şi gloria ta, că vei fi Mie templu de mărire şi te vei numi Ierusalimul cel nou, că Eu îţi dau nume nou, iubito, cetate iubită. Trezeşte-ţi urechea, ca să-Mi auzi glasul, că tu vei fi tronul Meu şi în tine se va auzi cântecul Meu de slavă: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, Cel Care a fost şi este şi va fi». Iar pe cei ce au călcat peste tine, le voi descoperi păcatul şi îi voi ruşina şi îi voi mustra cu asprime ca să vină înspre pocăinţă, şi dacă ne vor auzi glasul şi ne vor deschide, vom intra, iubito, şi vom cina cu ei, şi ei cu noi.

Şi voi ridica un om care va fi vrednic să ia cinstea şi binecuvântarea şi puterea (regele Mihai, n.r.) şi îl voi chema din Egipt, căci cei ce l-au înstrăinat şi au vrut viaţa lui, nu vor mai fi atunci, că Eu voi întinde mâna şi voi lua din tine hrana, şi te vei duce apoi la fiul cel vândut şi alungat, şi el va plânge şi te va îmbrăţişa şi te va iubi, şi va veni cu toată bogăţia Samariei şi îţi va sluji ţie, că el este de la Mine, şi cine este cel ce se va ridica împotriva planurilor Mele cele din veac? Şi tu te vei numi atunci «cea cu bărbat», căci acesta va birui şi va fi mare prin puterea Mea, şi sabia Mea va fi necruţătoare ca să-i gătesc venirea. Şi va veni, iubito, şi se va auzi atunci din nou cântecul tău de iubire, şi se va auzi glasul de bucurie al celor junghiaţi, care au mărturisit despre vremea Mea şi despre mărirea ta, că vin să te peţesc.

Şi în ziua aceea Mă voi răzbuna pe împăraţi şi pe domni, pe bogaţi şi pe puternici, pe robi şi pe slobozi, că te voi scormoni cu făclii aprinse, cetate iubită, şi ochiul Meu va căuta prin peşteri şi prin stânci pe cei ascunşi de faţa mâniei Mele. Dar în ziua aceea voi însemna pe frunte cu numele Meu şi cu numele tău toată seminţia ta care a păzit răbdarea Mea şi şi-a spălat veşmântul, şi fiii tăi vor fi preoţi ai Celui ce şade pe tron şi vor sluji zi şi noapte înaintea Mea şi Îmi vor aduce miros de tămâie, miros de iubire, iubito, şi nu vor mai înseta, nici nu vor mai flămânzi, că le voi dărui izvoarele vieţii şi îşi vor spăla în ele de lacrimi obrajii, şi cine îşi va spăla viaţa în ele, se va adăuga ţie, cetate iubită.

O, voi întinde cortul Meu peste tine ca să te ocrotesc apoi, căci îngerii Mei vor dezlănţui chin şi durere peste cei ce nu au pecetea Celui viu. Şi voi slobozi glas de tunet, precum este scris, şi se va vesti din nou pe pământ taina lui Dumnezeu peste toate popoarele şi limbile şi peste puternicii pământului, şi voi striga: «O, de câte ori am voit să te adun sub aripa Mea ca să te ocrotesc! Dar n-ai voit, şi te-ai desfrânat departe de Mine şi ai zăcut în necunoştinţă şi n-ai voit adevărul Meu şi n-ai iubit viaţa, că ţi-ai încheiat zapis cu pieirea, ca să fii vrednic de pieire. Şi acum, iată, te pustiesc, şi vărs mânie peste popoare, şi nu Mă vei mai întâlni până nu se va auzi din nou: „Binecuvântat este Cel ce iarăşi vine întru numele Domnului!“». Şi tu, România Mea, cetatea iubirii Mele, vei vedea pe cei ce veneau să te blesteme, căci vor lua calea lui Valaam, fiindcă tu eşti binecuvântată şi mare cu Mine, iubito, că Domnul va împărăţi şi va răsplăti pe robii Săi, pe prooroci şi pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Domnul. Şi se va cânta în tine cântare nouă, şi nimic necurat nu va mai intra în tine.

O, România Mea iubită, ieşi din Babilon, fugi de desfrânare şi sfinţeşte-te cu Mine, ca să nu guşti din pedeapsa Babilonului, că se va ridica fumul focului în care va arde Babilonul, cetatea cea înveşmântată în vison şi în aur, şi se vor veseli apostolii şi proorocii, că Domnul vine cu dreptatea ca să răscumpere sângele lor; căci îngerul bisericilor va suna şi va împrăştia Cuvântul lui Dumnezeu, şi vremurile se vor aşeza la loc şi se va slăvi Biserica Dumnezeului Celui viu, iar celor de pe tronuri li se va da putere să facă judecată şi să răscumpere sângele celor tăiaţi pentru mărturia lui Dumnezeu, care nu s-au întinat din vinul Babilonului. Şi lacrima şi moartea vor pieri, şi cerul şi pământul se vor face noi, căci cele vechi trec cu trosnet.

Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Eu sunt începutul cel nou, iar tu, cetate iubită, vei fi învăluită de slavă şi vor veni la tine cei scrişi în Cartea Mea, şi va izvorî din tine râu de viaţă şi voi aşeza în mijlocul tău pomul vieţii. Fericiţi acei ce-şi spală haina vieţii ca să intre la Dumnezeu. Fericiţi acei ce ascultă Duhurilor lui Dumnezeu. Iarba şi floarea se veştejesc, dar Cuvântul Dumnezeului nostru este în veac. Eu sunt Cel ce dă nădejde. Eu sunt Cel ce grăiesc.

Suflă Domnul duh de trezire peste înţelepţii pământului: iubiţi frica de Dumnezeu, iubiţi credinţa în Dumnezeu, dar iubiţi dragostea de Dumnezeu. Să se coboare dragostea Mea şi înţelepciunea Mea peste înţelepţii acestui veac şi să nu se mai poticnească nimeni. Înţelepciunea de Dumnezeu este frica de Dumnezeu; aceasta este începutul înţelepciunii, şi cel ce n-o are pe aceasta, acela nu este înţelept.

Iubiţi căile Mele, înţelepţilor, că Se coboară Dumnezeu peste cei slabi ca să facă de ruşine pe cei tari, că a ascuns Dumnezeu tainele Sale de înţelepţii pământului şi le-a descoperit pe ele pruncilor lui Israel. Scuturaţi jugul robiei, căci cine este rob păcatului, acela nu are înţelepciune, acela schimbă minciuna cu adevărul şi umple de duhul minciunii pe cel aproape mort, căci minciuna seamănă moarte şi rătăcire de la calea adevărului. Căutaţi-Mă cu inima smerită şi cugetaţi cu dreptate despre Mine, căci Duhul lui Dumnezeu nu sălăşluieşte cu fărădelegea şi Se dă deoparte din faţa ispitei. Îndreptaţi spinarea voastră şi luaţi jugul Meu, că jugul Meu este uşor şi sarcina Mea este bună. Cel ce nu este ca Mine, nu este cu Mine, şi iată, vine ceaţa peste popoare, vine să prindă pe cei fără de lege.

Iubiţi dreptatea, iubiţi calea Domnului şi mergeţi pe ea, căci cuvântul înţelepciunii este viaţă; şi, în sfârşit, iubiţi, iubiţi viaţa. Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, şi cine umblă pe căile Mele, este viu. Cel ce cunoaşte căile Mele şi nu umblă pe ele, acela să nu vorbească despre Dumnezeu. Cel ce-şi iubeşte viaţa, acela şi-o va pierde. Întăriţi-vă inimile, înţelepţilor, întăriţi-vă genunchii, gătiţi cărări drepte, că vine împărăţia slavei, şi Dumnezeul cerurilor voieşte să vă dea vouă împărăţia. Iubiţi smerenia, o, înţelepţi ai pământului, că Dumnezeu nu Se lasă descoperit şi nu pătrunde în sufletul viclean. Curăţiţi-vă şi albiţi-vă, că iată, vin cu plata Mea. Fugiţi din faţa morţii şi împăcaţi-vă cu Dumnezeu, că vine Domnul să Se odihnească întru ale Sale, vine să-Şi anunţe împărăţia.

România Mea, fiii tăi umblă pe căi deşarte; înţelepţii tăi dorm şi se poticnesc; dreptul piere şi nimeni nu ia aminte, şi Domnul este străin la tine. Învăţătorii legii se poticnesc pe timp de zi şi nu au putere să împartă viaţă de la Mine. De la mic până la mare iubesc calea pierzării şi nimeni nu Mă mai are pe Mine. Iată, vin cu văpaie, vin să scot răul din tine. Vin să te curăţesc şi să te înnoiesc, vin să fac pământul tău nou, vin să fac ceruri noi şi pământ nou. Vin la tine, România Mea, că Domnul întru tine binevoieşte şi Se măreşte. Iată, sun din trâmbiţă. Ridică-te, iubito, scutură ţărâna de pe tine! Spală-te, România Mea, că Domnul Se uneşte cu tine. Iată, vin să-ţi despecetluiesc izvoarele, vin să-ţi descopăr fântânile, vin să-ţi deschid porţile, că cine te va iubi, după dreptate te va iubi, iubito.

O, vin să Mă judec cu păstorii turmei Mele şi să adun rămăşiţa şi să-Mi pasc turma. Nu trebuia păstorii turmei Mele să-Mi păstorească turma? O, turma Mea s-a risipit şi s-a rătăcit şi nimeni nu o mai caută, căci păstorii Mei n-au purtat grijă de ea şi s-au păscut pe ei înşişi, dar vin să fac dreptate pentru turma Mea, vin să cer oile Mele de la ei, şi ei nu le vor mai sfâşia şi nu le vor mai înjunghia. Vin să le port de grijă şi să le cercetez, aşa cum cercetează păstorul turma când este în mijlocul ei; vin să le hrănesc şi să le adăp, vin să fac dreptate şi să judec între oaie şi oaie. Vin să limpezesc apele şi să-Mi scot turma la păşune bună, şi, nu te teme, turmă mică, un ceas mai este, şi te voi păstori după dreptate şi te voi înmulţi şi voi aşeza peste tine păstori care te vor păstori cu dreptate, şi tu vei prăsi şi te vei înmulţi, şi voi ridica un neam mare, un neam ales, o preoţie sfântă, şi voi revărsa duhul mângâierii şi al măririi peste fiii ascultării.

România Mea, Ierusalimul măririi Mele, tu vei fi gloria Mea, iubito, şi din tine va răsuna peste popoare cântare nouă, cântare de pace peste popoare, iubito, şi imn de slavă veşnică. Bucură-te, Ierusalime nou, bucură-te, România Mea! că iată, vine Domnul la tine. Lărgeşte-ţi cortul şi vezi, că vin la tine fiii tăi. Toţi cei ce te-au urât te vor numi Cetatea Domnului, că din părăsită şi asuprită ce erai, voi face din tine mândria veacurilor. Eu, Domnul, am hotărât aceasta.

Hai, popor iubit, bucură-te şi te ridică, cetatea iubirii Mele! Cântă-ţi cântecul tău de iubire, să audă popoarele şi să se înveselească. Pune-ţi rochiţă de sărbătoare şi salbă de nuntă, că Domnul vine la tine.

Scoală-te, iubito, şi lasă-Mă să-ţi aud glasul! Aprinde candela şi ieşi în prag, iubita Mea, şi veghează, iubito, că vin curând. Amin, amin, amin.

Cuvântul lui Dumnezeu din 12/25 octombrie 1990

Notă: Acest Cuvânt al Domnului a fost trimis şi transmis în serial pe postul de radio Europa liberă“,  în cadrul emisiunilor de duminică, intitulate Lumea creştină, în perioada respectivă.