Capitolul 5: Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim

Anunţarea construirii bisericiiEu, Domnul, voi sfărâma jugul de pe grumazul poporului Meu credincios, şi lanţurile cu care sunt legaţi le voi rupe, şi poporul Meu va umbla ca pruncii de un an când se învaţă să meargă în picioare, căci mare va fi ziua aceea pentru dânşii când ei vor fi uşuraţi de toată robia, iar Eu, Domnul, voi profeţi în faţa multor popoare: «Iată, poporul credincios a ieşit din robie, şi voi zidi din nou toate cetăţile lor ce au fost şi sunt dărâmate, şi biserica cea dinainte va fi zidită din nou iarăşi pe locul său cel înalt».

* * *

Spune, Verginico, la cei rămaşi lângă profeţia Mea, să asculte de cuvintele Domnului, că dacă vor sta lângă Mine şi lângă profeţia Mea, îi voi slobozi pe ei din robia păcatului de azi, căci Eu, Domnul, voi sfărâma jugul de pe grumazul poporului Meu credincios, şi lanţurile cu care sunt legaţi le voi rupe, şi poporul Meu va umbla ca pruncii de un an când se învaţă să meargă în picioare, căci mare va fi ziua aceea pentru dânşii când ei vor fi uşuraţi de toată robia, iar Eu, Domnul, voi profeţi în faţa multor popoare: «Iată, poporul credincios a ieşit din robie, şi voi zidi din nou toate cetăţile lor ce au fost şi sunt dărâmate, şi biserica cea dinainte va fi zidită din nou iarăşi pe locul său cel înalt».

* * *

O, copii ai Ierusalimului, o, copii ai cetăţii care vine! Duhovniceşte s-a spus că va veni iarăşi vremea când vom fi liberi.

* * *

Veniţi-vă în fire, căci această lucrare nu se vede bine, dar va veni vremea când se va vedea mare şi se va vedea bine, căci aceasta este casa lui Zaheu, şi să ştiţi că unii din voi veţi intra, şi unii nu veţi intra, că Domnul va pregăti un loc care nu va fi ca pe pământ, căci vine vremea de pe urmă. Dacă nu credeţi, să ştiţi că nu veţi moşteni pământul acesta.

* * *

Verginico, acest vas pe care tu îl vezi, a fost la începutul legii şi acum. Acest vas este pus în faţa creştinilor, în faţa preoţilor, dar în chip ascuns, şi se descoperă numai în pilde. Fericit cine a cunoscut planul lui Dumnezeu şi s-a folosit de priceperea sa, căci cine şi-a spălat viaţa în vasul acesta, acela s-a învrednicit şi a intrat întru împărăţia lui Dumnezeu, şi astăzi s-a descoperit pruncilor lui Israel acest sfânt vas, şi cine se va spăla în acest vas, se va învrednici să intre în cortul lui Dumnezeu, în biserica Noului Ierusalim. Aşa grăieşte Duhul Sfânt, căci cortul acesta se mai numeşte şi biserica creştinilor, biserica Noului Ierusalim, şi acest vas se numeşte vas de spălare al cortului, al bisericii creştinilor, ca orişicine va voi să vină în cortul acesta ca să se închine prin sine lui Dumnezeu, se cade lui să se spele întâi, căci creştinului nu i se mai îngăduie să mai stea în prietenie cu necredincioşii, căci Domnul grăieşte: «Cu cei necredincioşi nu voi şedea».

… Spune, Verginico, la creştini, că aşa zice Domnul: cine voieşte să intre în cortul acesta, să se spele mai întâi de păcatele sale. Verginico, Verginico, cum odinioară nu puteau creştinii nebotezaţi să intre întru împărăţia cerurilor, aşa şi în vremea de astăzi, nu poate intra omul nepocăit, în cortul acesta, adică în biserica Noului Ierusalim.

* * *

Împleteşte cununa frate cu frate şi nu te supune morţii, nu te pierde vremii acesteia, căci vine ce n-ai văzut de când te-ai născut, vine facerea pământului şi a raiului şi a Noului Ierusalim; adică sunt făcute, dar nu sunt încă pe pământ.

* * *

Cum era trâmbiţa Mea odată când cânta: „Raiule, grădină dulce, din tine nu m-aş mai duce!“, pentru că în rai petrecea. Era braţul creştinului plin de flori.

* * *

… Va veni vremea, tată, să zidim case de închinare.

* * *

… Intră pe portiţa sfântă, intră la Mine, poporul Meu, intră, tată, căci cel mai înalt munte care s-a socotit de frunte, se va dărâma, se va sfărâma. Numai muntele cel sfânt va rămâne pe pământ, că e stăpânit de mâna Mea. Ieşiţi din lume, că lumea nu rămâne. Tot ce se cheamă cu Mine, acela va rămâne. Schimbaţi-vă trupurile. Veniţi şi vă sfinţiţi la muntele cel sfânt, care este scris de când sunt veacurile!

* * *

Taină vă spun vouă, că sunt în lucru de la cer, şi voi ridica acum piatră de mărturie prin care va mărturisi Domnul taina acestui izvor care a curs atâta vreme în mijlocul acestui popor, şi apoi va fi mare poporul cel credincios, care va fi născut într-o clipă atunci, şi acesta se va numi poporul român, poporul neamului cel nou, poporul Noului Ierusalim. Şi va fi acesta un neam sfânt, care va primi slava cea dintâi între toate noroadele de pe pământ şi va împărţi lumină şi înviere şi sare peste mulţimile care vor curge spre acest munte.

Nicuşor Zidaru, deschide-mi ca să intru cu această taină şi scrie această zi, scrie această taină pe tăbliţa inimii tale, şi închide apoi uşa până vor veni zorii acestei împliniri, căci voi coborî spor din cer şi vom lucra cu grabă şi vom ridica piatră de mărturie peste acest izvor, căci din acest izvor vor curge râuri de apă vie, şi pe laturile lor vor creşte pomi care vor rodi hrană peste mulţimi şi care vor purta frunze dătătoare de tămăduire peste neamuri. Fii înţelept, căci mare şi adâncă şi minunată este această taină. Şi va ridica Domnul piatră de mărturie în vremea aceasta şi va lucra cu grabă, ca să scoată apoi deasupra această fântână de miere, iar copiii mei de aici vor fi ridicaţi biruitori, ca să ştie şi cei care i-au împuns pe ei că Domnul a binevoit în cei credincioşi.

* * *

Avem acest martor mare, şi este martor al cerului, aşa cum a fost preotul Nicodim, care a fost de partea Domnului pe vremea patimilor Sale. Aşa şi acesta, va sta alături la această temelie, şi apoi va mărturisi şi va întări mărturisirea acestui izvor de mărturie, căci l-am aşezat ca să fie apoi martor peste toţi învăţătorii legii şi peste toţi cărturarii care au cunoscut căile Domnului, dar n-au umblat întru ele, şi se vor ruşina atunci înţelepţii acestei vremi. Aşa este scris: «Domnul va ridica pe cei slabi ca să ruşineze pe cei tari», şi va fi să se împlinească cuvântul care zice: «Unde este înţeleptul şi cărturarul acestui veac?», căci Domnul locuieşte cu cei smeriţi ai Săi.

* * *

Pace vouă, celor împreună lucrători întru lucrarea Sfintei Treimi, Care lucrează să aşeze Ierusalimul cel nou! Şi vom începe cu această piatră şi de la această piatră.

* * *

Iată, pe această piatră vom zidi biserica începutului învierii făpturii lui Dumnezeu. Credeţi în Domnul Iisus Hristos. Eu sunt. Nu vă temeţi, şi vom lucra această corabie. Pecetluiţi această taină până vom lua şi vom deschide aceste peceţi, căci vrednic este Mielul lui Dumnezeu să ia această carte şi să deschidă peceţile ei în strigătele mulţimilor care vor veni şi se vor adăpa din această piatră, din acest munte al binecuvântărilor.

* * *

Întăriţi-vă picioarele şi încingeţi-vă mijloacele voastre şi ridicaţi-vă, că Tatăl cerurilor va rosti apoi din vârful acestei pietre şi se va auzi glasul cerurilor care va grăi: aceasta este lucrarea cea întru care am binevoit, şi voi merge cu ea până la toate marginile. Amin.

* * *

… Copilaşii Mei, lucraţi cu îmbărbătare şi nădejde. Eu sunt cu voi şi între voi. Fiţi cu inimile înflăcărate de iubire dumnezeiască şi nu daţi voie la nici un gram satanicesc să vă strice liniştea. Eu voi lucra rapid şi voi ieşi la lumină şi la văzul tuturor cu viaţa şi cu munca voastră care a fost împroşcată şi batjocorită şi pândită. Va pune Dumnezeu stăvilar şi oprire la toate, şi toţi cei ce au batjocorit vor face ochii mari şi se vor căi şi vor ajunge cu frunţile la degetele picioarelor şi vor vedea ce face Dumnezeu cu voi. Voi lucra pentru voi Eu, Cel ce grăiesc. Voi lucra cu putere şi cu grabă să ridicăm locaş de închinăciune şi de rugăciune.

* * *

Vine ceasul să Se preaslăvească Fiul Omului, şi de aceea a început Domnul în acest locaş începătura cea nouă a lucrului cel nou, care va lumina de la voi din loc în loc şi peste tot pământul, ca să fie nou pământul, şi de aceea a început Domnul în acest locaş viaţă înviată şi trăire vie şi curată, şi de aceea a început cu voi lucrătura de pământ nou, care va lucra prin voi din loc în loc, şi peste tot apoi, ca să fie cer nou fiecare suflet, fiecare inimă care va fi nouă întru cele nou lucrate, că Domnul întoarce în vremea aceasta pe om în viaţa cea din Eden, în grădina Edenului în care a fost aşezat omul întru început. Se lucrează Ierusalim nou, şi se aşează din cer lucrătura Ierusalimului nou, şi se lucrează grăbit şi minunat, şi toată făptura va amuţi la vederea acestei minuni care va răsări cu grabă peste acest neam, căci România este pământul cel proorocit peste care Domnul Iisus Hristos va coborî cu slavă văzută în vremea aceasta. Aceasta este vremea să se aşeze la loc împărăţia lui Israel, căci Israel înseamnă popor credincios, popor ales, popor iubit, şi înseamnă popor chemat şi binecuvântat. Aceasta este vremea când Dumnezeu lucrează tainic începătura cea nouă, care se va arăta apoi peste toate înălţimile vremilor de până acum, căci iată, Domnul Îşi anunţă împărăţia. Amin.

Acesta este locul mărturiei începutului împărăţiei lui Dumnezeu, căci Domnul este în acest locaş sfânt, şi grăieşte de aici, şi Se aude peste pământ, şi pământul tresaltă şi se înnoieşte din loc în loc la glasul Domnului. Şi vor veni şi vor curge mulţimi din toate părţile, ca să vadă şi să cunoască slava Domnului care se va arăta peste acest Ierusalim ales, peste acest Ierusalim ceresc, căci este coborâtă din cer în acest locaş această taină care se lucrează prin cuvânt.

* * *

Mai e un pas, şi aceste hotare vor fi şi mai pecetluite, căci Domnul este Stăpânul cerului şi al pământului, şi lucrează Domnul după planul cel din veac întocmit, şi nu poate nimeni să stea în calea celor aşezate dintru început, căci tot ce este prins între hotarele acestui loc, va fi un pământ pecetluit, un pământ sfânt, în care va lucra tot mai văzut focul Duhului Sfânt, care va sta şi va lucra şi va lumina şi va împărţi înviere în jur şi peste popoarele care vor auzi de această slavă cerească, şi se vor apropia şi nu vor putea trece zidul, căci înăuntru nu va mai putea intra nimeni întinat, nimeni spurcat, nimeni dedat cu stricăciunea şi cu desfrânarea de orice fel, şi va fi numit acest pământ începătură de nou Ierusalim, şi va fi numit piatră de temelie a bisericii învierii făpturii lui Dumnezeu. Iată, peste câteva zile aşezăm piatra de mărturie a acestui început de biserică nouă, şi va fi apoi să ridicăm pe ea altar de mărturie, care va vorbi despre cele ce s-au lucrat în ascuns, după porunca cea din cer coborâtă.

* * *

O, şi nu s-a găsit atunci între preoţi decât numai unul care a crezut că sunt Fiul lui Dumnezeu şi că sunt din cer şi că am venit să împlinesc Scripturile.

Iată şi acum, sunt prin cuvânt, sunt cu ai Mei, de la început şi până la sfârşitul veacurilor, sunt veşnic cu ai Mei, căci sunt fără sfârşit întru ai Mei, după cum am rostit făgăduinţa. Sunt coborât cu cuvântul în mijlocul acestui neam şi am ieslea cuvântului Meu aici, unde, iată, ridicăm turn de mărturie, stâlp tare, piatră de înviere, căci mărturia cuvântului cu care am fost în lucru, este piatra pe care zidim acum începătura cea nouă, căci este nouă, este legământ nou, este începătură de neprihănire, de curăţenie, de sfinţenie, precum în cer aşa şi peste acest început. Şi vom aşeza cuvânt de mărturie la această temelie, şi zile noi de prăznuire, şi vom prăznui aici înviere şi Duh Sfânt, şi vom prăznui numele trâmbiţei prin care Domnul a lucrat în această vreme despecetluirea celor şapte tunete care au vorbit în timpul vedeniei apocaliptice, despre care a mărturisit apostolul iubirii, Ioan evanghelistul, căci duhul lui a fost deşertat tot în acest vas prin care a cuvântat Dumnezeu în vremea aceasta, fiindcă îngerul i-a spus atunci lui Ioan: «Ia cartea şi mănânc-o, căci tu trebuie să mai prooroceşti încă o dată, la vremea de sfârşit».

* * *

Am pus să se scrie pe această piatră numele unsului Meu Mihail. Am spus să se păstreze acest pământ, această iesle de coborâre cerească, această biserică, şi ea se va numi biserica neprihăniţilor şi a neadormiţilor. Am spus să fie acesta un loc sfânt şi o lege sfântă, peste care să nu se calce, iar cine va voi să calce în acest loc sfânt în care cuvântul Meu cuvintează cu putere şi se împlineşte cu putere, acela care va dori să intre, să se aşeze întru legile coborâte pentru acest loc sfânt. Cei ce stau la gura acestui izvor ceresc sunt fără întinare trupească şi sunt cu hrană curată hrăniţi, aşa cum am dat lege primilor oameni, pe care i-am aşezat în grădina Edenului ca să asculte de legile Mele şi să trăiască fără de moarte.

* * *

Această corabie de taină cerească este lucrată acum de Sfânta Treime, căci cei ce lucrează la ea, aceia sunt mâna Sfintei Treimi, Care este în lucru, şi vor amuţi toţi cei din jur când vor vedea această luntre de scăpare şi vor cunoaşte că Domnul este la cârma ei şi vor întinde braţele şi vor fi salvaţi. Dar la cârma ei voi aşeza un semn şi voi săpa şi voi scrie pe piatră cele ce sunt aşezate peste această lucrătură. Am o minune lucrată de cel ce a venit spre tine de la Mine, căci poarta de intrare va fi să fie această minune lucrată în zilele acestea, şi va fi să fie adusă şi aşezată în faţa celor ce vor ajunge până la această înălţime. Şi vom aşeza lângă această cârmă sunet de clopot, sunet de trâmbiţă cerească, şi ne vom anunţa cu cele ce sunt aşezate întru această lucrătură, şi vom rosti apoi numele tău, şi vei veni, iubitul Meu, unsul Meu, şi vei fi peste România, căci vei fi de la Mine. Am dat de ştire o zi de serbare peste această lucrătură şi voiesc să fim gata până la această zi.

Ferice celui ce crede duhurilor cerurilor şi duhurilor proorocilor care vin cu cele de la cer spre ştire.

* * *

şi oamenii încă nu înţeleg taina lucrării cuvântului Tău în România, taina Ta cu trâmbiţa Ta, cu Verginica, trâmbiţa Ta, Doamne. Dar vin eu şi spun că în ziua când Tu ai coborât cuvântul Tău în ea, eu am strigat din mormânt ca să audă cei ce dorm şi să se scoale aşa cum m-am sculat eu la glasul Tău când Ţi-ai început lucrarea cuvântului Tău în România, Doamne.

Eu am profeţit, în vremea trupului meu lucrarea Ta de nou Ierusalim şi sfârşitul cel rău şi începutul cel nou, iar în anul 1955 când ai început să Te faci cuvânt în România, eu am cuvântat din mormânt şi am strigat să fiu scos, căci am auzit cuvântul Tău în mijlocul României, ţara întoarcerii Tale, şi s-a împlinit Scriptura Ta care spune că «Cei din mormânt vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi se vor scula», şi m-am ridicat şi m-am făcut sfântul românilor ca să se roage românii la mine să mijlocesc la Tine pentru români. Dar acum mijlocesc din cer, din partea Ta peste români, ca să audă şi să creadă ei cuvântul Tău, aşa cum l-am auzit eu din mormânt şi am ieşit deasupra ca să ajut pe oameni. Vin din cer cu Tine şi mă fac cuvânt din Tine peste români, peste neamul meu, şi îi spun că aceasta este lucrarea cuvântului Tău prin care Tu binevoieşti cu poporul cuvântului Tău care stă martor înaintea Ta, Doamne, că nu prin puterea, nici prin tăria lui stă martor Ţie acest popor micuţ, ci prin harul Tău stă, Doamne, şi românii vor lua duh de viaţă şi se vor face fii ai lui Dumnezeu, născuţi de sus, din cuvântul Tău, născuţi la credinţa lor în cuvântul Tău care vine cu norii, precum este scris.

O, neamul meu român, ţie îţi zic: crede tu în cuvântul lui Dumnezeu care vine la tine pe nori. Eu am profeţit în vremea trupului meu pacea lui Dumnezeu care va veni peste pământ. Cuvântul acesta este împlinirea profeţiei mele, dar oamenii cei mari au ascuns cuvintele mele, şi iată, ele se adeveresc şi se împlinesc şi ies de sub obroc. Amin.

* * *