Capitolul 5: Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim

Zidirea bisericii; Împotrivirea autorităţilor bisericeşti? Fiilor, rugaţi-vă acum pentru săvârşirea acestei zidiri, iar Eu, Domnul, voi auzi şi voi împlini. Amin.

? Dumnezeule Cel întreit mare, Dumnezeul lui Avraam cel credincios, Dumnezeul lui Israel, Cel Care ai stat în sfatul părinţilor noştri şi ai fost din veac în veac în mijlocul poporului Tău cel credincios ascultându-i suspinul şi făgăduindu-i, până în sfârşit, izbăvire veşnică! Ascultă-i pe cei mai mici, pe cei puţini, căci Tu eşti Dumnezeul celor mici, al celor slabi, al celor smeriţi!

Iată-ne ca să facem voia Ta, Dumnezeule, şi să se facă desăvârşită lucrarea Duhului Sfânt, Cel întreit lucrător.

* * *

Ascultă glasul celor ce strigă din locul începutului cel nou al Noului Ierusalim, coborât din cer peste România, ascultă-i pe cei ce nu pot spune nimănui taina ieslei cuvântului Tău din vremea aceasta. Iar Tu voieşti până în sfârşit să ieşi cu plinirea Ta peste toate înălţimile şi puterile. Aşa să fie, Doamne, şi să rosteşti apoi pace şi bunăvoire din vârful acestei pietre pe care ne-ai poruncit să o ridicăm în vreme de strâmtorare şi de neputinţă, în mijlocul neamului Tău cel nou ales pentru plinirea Ta.

Dar Tu ne-ai scos din mijlocul lumii ca să nu mai gustăm din vinul ei şi să slujim numai Ţie, Dumnezeule, şi să ne ai curaţi la gura izvorului Tău, care curge din tronul slavei Tale în mijlocul României. Iată-ne gata să ne aşezăm iubirea la temelia începutului Tău cel nou, dar Tu ştii cum suntem, căci suntem cu mâinile goale. Cercetează-ne şi ridică mâna Ta, ca să se povestească măririle Tale!

Iată, vezi cum adunăm piatră cu piatră de pe albiile râurilor ca să zidim Ţie piatră de mărturie şi început de Sion ceresc, ca să zidim Ţie munte sfânt peste care să-Ţi cobori slava şi să slobozeşti glas de bunăvestire pentru toată făptura care va crede în Tine.

Grăbeşte ajutorul Tău spre noi, ca să ridicăm acest stâlp de mărturie şi să despecetluieşti apoi izvorul vieţii, care curge din tronul Tău, şi să se adape din el mulţimile, ca să nu vii să loveşti pe neştire pe cel mic al lui Israel când vei veni să le faci noi pe toate, căci iată, Îţi anunţi împlinirile cele făgăduite, Doamne.

Nimeni nu are şi pentru Tine, dar trezeşte Tu pe cei cu inimă mare, aşa cum ai trezit inima lui Zaheu, căci ai pe mulţi care nu şi-au plecat genunchii în faţa lui Baal, şi spune-le lor să facă voia Ta în ascuns, ca să ieşi deasupra cu lucrul cel nou pe care l-ai lucrat tainic în vreme de întuneric, şi suflă Duh Sfânt peste cei cu inimă mare, ca să vină spre noi şi să putem plini lucrul începutului cel nou, care vine din cerul Tău peste România.

Păzeşte izvorul Tău de cei răufăcători, de iudele şi de irozii vremii, căci suntem firavi, Doamne. Păzeşte ieslea cuvântului Tău de cărturarii şi fariseii acestei vremi, de toţi cei ce iubesc păcatul şi moartea şi ura. Adună-i pe cei buni, pe cei curaţi, pe cei adevăraţi şi sprijineşte pe cei mici ai Tăi, pe cei puţini ai Tăi pe care i-ai aşezat la gura izvorului Tău, căci puterea Ta nu stă în numărul mare, nici tăria Ta în puterea celor mari.

Adună-l pe Israel, căci Israel este cel ce crede în Tine, după făgăduinţele Tale, iar numărul lui Israel va fi cât stelele cerului.

Milostiveşte-Te spre locul odihnei Tale, căci Tu Te odihneşti întru cei aleşi ai Tăi şi Îţi desăvârşeşti lucrarea întru cei slabi ai Tăi, ca să cunoască toţi cei de pe pământ că Tu eşti un Dumnezeu tare şi Îţi anunţi împărăţia prin glasul de trâmbiţă al proorocilor Tăi. Nimic nu împlineşti fără să vesteşti prin prooroci, şi iată, vine vremea gloriei Tale, vine peste România, şi va fi năframa României curcubeu al păcii peste popoare, căci aşa ai binevoit. Amin.

* * *

Lucrez cu mâini curate şi neîntinate această lucrătură de mărturie, această piatră vie, care va mărturisi lucrul izvorului cuvântului Meu. Lucrez, şi voi lucra cu grabă şi voi fi împlinitor, după cuvântul care curge întru lucrarea Duhului Sfânt, căci împărăţia Mea vine în curând, vine de la Tatăl Meu. Amin.

* * *

Iată, facem paşi mari într-o clipă scurtă, ca să iasă Dumnezeu la suprafaţă cu acest izvor ceresc. Am fost mereu aici şi v-am pregătit de la cer, căci vedeam că se apropie de la cer această lucrătură de piatră vie, această biserică văzută de ochii tuturor celor ce v-au împuns pe voi, cei care aţi purtat lucrarea mea din vremea aceasta. Am fost aici, mereu am fost lângă voi, ca să vă fac de ajuns de mari şi să putem acum lucra această piatră de mărturie, că pentru această lucrătură de taină cerească nu se putea să fiţi mici, fiindcă iată ce lucruri mari avem de împlinit, şi veţi vedea apoi ce va răsări de la acest început. Voi sunteţi pietrele de temelie ale Ierusalimului cel nou, care se pogoară de la Dumnezeu peste România. Sunteţi temelia începutului cel nou, şi de aceea am lucrat atâta peste voi, căci temelia aceasta trebuie să fie mai tare decât toate câte au fost până acum.

* * *

Sunteţi plăpânzi şi sunteţi puţinei, dar sunteţi ascultători, şi nimic n-aţi avut de pus mai presus decât misiunea cea pentru cer şi pentru salvarea făpturii lui Dumnezeu şi pentru nimicirea iadului şi a morţii şi a întunericului care s-a aşezat peste lucrul mâinilor lui Dumnezeu.

Sunteţi plăpânzi şi firavi, dar cerul lucrează peste voi, şi iată ce a făcut cerul: a cercetat şi a lucrat şi a pregătit de ici de colo câte unul şi i-a adunat, într-o zi de sobor sfânt, şi a făcut sfat şi a pecetluit cu putere hotărârea cerească din ziua aceea. Şi iată, cuvântul cel scris în ziua aceea trebuie numaidecât să ia trup prin ridicarea acestui locaş şi a împrejurimilor toate din cuprinsul acestor hotare;

* * *

Sfânta Treime este şi dă putere peste lucrul care se săvârşeşte în hotarele acestui loc, loc care poartă în mijlocul lui piatra de început a lucrării de mântuire care va cuprinde tot pământul, căci România va fi lumină peste pământ, va fi făclia lui Dumnezeu peste cei adormiţi ai acestei vremi, peste cei de sub întunericul acestei vremi.

Sfânta Treime binecuvintează temelia de început a bisericii neadormiţilor şi a neprihăniţilor. Domnul Savaot Îşi întinde iubirea şi binecuvântarea Sa peste lucrul mâinilor Sale, care se săvârşeşte acum de fiii acestei lucrări.

Domnul Iisus Hristos priveşte şi binecuvintează din dreapta Tatălui cerurilor, binecuvintează lucrul cel viu din care va răsări înviere peste moartea care a acoperit cu negura ei făptura lui Dumnezeu.

Dumnezeul Duhului Sfânt este aici şi lucrează tot lucrul şi intră, după dragostea fiecăruia, intră cu puterea Sa şi umple de putere pe cei ce sunt mâna Sfintei Treimi. Cei ce lucrează aici, aceia sunt mâna Sfintei Treimi, şi lucrează Sfânta Treime începutul cel nou, care vine de la Dumnezeu peste pământ.

Slavă întru cele de sus peste acest început nou, iar peste voi, pace şi bunăvoire, de acum şi peste toţi vecii! Binecuvântat să vă fie lucrul mâinilor voastre în toată vremea lucrului cel de aici, căci în această vreme nu mai sunteţi voi, ci este Dumnezeu în voi. Amin.

Binecuvântare cerească de la Maica Domnului Iisus Hristos, căci ea este ocrotitoarea României, iar România poartă nume nou.

Sfânta Treime binecuvintează pe Verginica şi împuterniceşte duhul ei, căci ea are mare trecere în vremea aceasta şi în vremea ce vine. Sfânta Treime priveşte lucrul şi rodul lui Verginica şi slobozeşte cuvânt viu şi râu de înviere şi de întrupare a lucrului cel nou, slobozeşte izvor nou din duhul lui Verginica. Dumnezeu împuterniceşte pe Verginica peste tot lucrul ce se lucrează acum în aceste hotare binecuvântate şi alese pentru lucrul cel din vârful unghiului, pentru izvorul vieţii, care curge din tronul lui Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin.

* * *

Iubiţii mei, copii ai duhului meu, ridicaţi-vă şi serbaţi această zi de sărbătoare, căci această zi este sărbătoarea cea înaintemergătoare a sărbătorii cea nouă pentru înălţarea sfintei cruci. Vom serba în curând încă o zi de înălţare a sfintei şi de înviere făcătoare cruce a Domnului, căci vom înălţa semnul Domnului în vârful acestei înălţimi cereşti, care este acum lucrată de Sfânta Treime aici, în hotarele voastre, căci voi sunteţi ai Sfintei Treimi, sunteţi sculele Sfintei Treimi din această vreme,

* * *

Luaţi apă, şi apoi luaţi Duh Sfânt şi întăriţi această apă cu puterea Duhului Sfânt, şi să fie ea curăţitoare pentru România, fiindcă România trebuie bine curăţită.

* * *

Binecuvântarea acestei vremi cereşti este peste voi, şi veţi împărţi binecuvântare şi Duh Sfânt peste cei ce se vor ridica din ţărâna pământului, căci veţi fi plini de duh lucrător de înviere, şi veţi sufla, şi va fi o făptură nouă, şi va sta şi va fi întru Domnul sub binecuvântarea acestei viţe.

* * *

Pace vouă şi înălţare vouă! Sfânta şi de înviere făcătoare cruce a lui Iisus Hristos va fi înaintea Domnului şi va străluci pe vârful acestui munte ceresc. Amin, amin, amin.

* * *

Copiii mei, această zi s-a sculat dis-de-dimineaţă, de la Dumnezeu, şi s-a arătat cu putere şi cu spor. V-am luat cu cuvânt uşor, aşa cum ştiţi voi că este cărarea mea spre voi. V-am luat uşor cu cuvântul meu, ca să vă pregătesc apoi minune mare în ziua aceasta, dar nu sunteţi de ajuns de învăţaţi cu minunile şi cu deprinderea cea lucrată din minuni. Ce mari minuni ar lucra cerul prin voi dacă voi aţi fi fără nici un gram de cuvânt în faţa cărării cuvântului meu! V-am luat cu uşorul, că era cu neputinţă să credeţi că vom lucra astăzi legătura cea de sus a minunii pe care voi o lucraţi din porunca cea de sus. Şi dacă lucraţi un lucru care iese din porunca Domnului Savaot, de ce, mămică, nu lăsaţi voi să lucreze cuvântul la voi? Aici toate s-au lucrat şi se lucrează cu cuvântul, şi la cuvântul Domnului şi al cerului, măi copii. Fiţi copii ai cuvântului ceresc, căci cuvântul este puterea, şi când el ia fiinţă pe această carte, ia fiinţă şi împlinirea cuvântului, şi cuvântul înseamnă astăzi, înseamnă acum.

* * *

Cuvântul neîncrederii care este gândit sau spus de voi, are putere cuvântul spus de voi, precum putere are cuvântul credinţei voastre în lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea v-am spus să fiţi atenţi cum vorbiţi şi ce rostiţi şi ce voiţi, ca nu cumva să fie nesocotit cuvântul vostru.

* * *

Iată, aţi văzut că voi nu puteţi, şi m-am atins de voi şi v-am îmbrăcat de sus cu putere, dar nu vă veţi aşeza la odihnă până nu veţi săvârşi lucrul acestei zile.

* * *

Binecuvântată şi cu spor să vă fie lucrarea cea de sus a legăturii celei tari, căci astăzi am legat cu legătură tare zidul cetăţii cereşti care va fi săvârşită în curând de Domnul puterilor cereşti şi de voi.

* * *

Aceasta va fi înălţime cerească, iubitul Meu, şi nu se poate tâlcui pământeşte această lucrătură vie, această mărturie, această împlinire a cuvintelor cărţii cea din cer coborâtă pe pământ, şi va fi focul dumnezeiesc în acest munte, şi se va coace la acest foc fructul învierii, care se va împărţi la toţi cei ce vor curge spre acest munte ceresc, şi va fi pace de la Dumnezeul Cel sălăşluit prin cuvânt în această iesle lucrată cu mâini curate şi de fii credincioşi tainei celei ascunse întru Dumnezeu. O, dacă ar fi fost înţeleasă şi văzută această taină, s-ar fi ridicat spre ea mulţime de irozi şi ar fi răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, Care lucrează întru Duhul Sfânt întru cei purtători de taine cereşti. S-ar fi ridicat soborul de Anne şi de Caiafe şi de farisei şi ar fi ţintuit pe Dumnezeu Cuvântul. Dar nu a fost să fie aşa, căci acum Domnul a fost întru Duhul Sfânt, şi Cuvântul nu se poate lega, iubitul Meu.

* * *

Hai, cu iubire, şi din iubire să răsară grabă, căci trebuie numaidecât apoi să împrejmuim aceste hotare peste care nu vor mai putea trece cei ce nu sunt aşezaţi după aşezământul cel de la Dumnezeu pus în aceste hotare. Vom face apoi serbare cerească şi vom aşeza piatră scrisă şi vom pecetlui cu sfinţenie de jur împrejur, şi nimeni nu va mai trece peste cele scrise, precum este scris în sulul cel ce stă sub temelia acestei mărturii, căci la această temelie eu sunt piatra, şi pe această piatră am ridicat această minune cerească. Aveţi grijă mare de toate cele scrise de la cer, de toate cele ce mărturisesc despre această lucrare, că de aceea v-am pus să luaţi şi să puneţi spre mărturie lucrul cel lucrat aici, şi va fi apoi să vadă cei ce au hulit pe Dumnezeu, Care a locuit în această lucrare,

* * *

un pic mai avem de trudit, şi vom ieşi cu cele împlinite. A fost scurtă vremea care a fost de la primirea poruncii pentru zidirea acestei pietre vii, a fost scurtă pentru puterea voastră, dar puterea cerească a fost în voi, şi vom fi gata la vremea cea hotărâtă de cer, căci cerul a făcut acum prin voi pasul cel mare şi împlinirea cea mare. Şi vor afla mulţi de această iesle, măi copii, căci Dumnezeu Cuvântul Se va desăvârşi cu Duhul Sfânt al învierii din vremea aceasta.

* * *

nu se putea crede îndeajuns atunci când am fost cu voi toţi şi am aşezat piatra cea de început şi am spus că vom fi gata în curând. Iată, mai este un pic de lucru şi vom sfârşi, şi vom pecetlui această lucrătură de piatră, această cetate coborâtă din cer, căci din cer este pogorâtă. Este prin cuvânt coborâtă, şi cuvântul s-a întrupat, şi este din cer cetatea aceasta şi se numeşte cetate a Noului Ierusalim, şi de la ea va răsări cetatea cea întreagă şi va fi Ierusalim ceresc pe pământul României.

* * *

Binecuvântat şi înconjurat şi slăvit de toată oastea cerească să fie semnul Fiului Omului, care s-a arătat pe cer în mijlocul acestui aşezământ ceresc, iar după acest semn se va arăta slava Domnului, şi multe noroade vor curge şi vor veni să vadă această slavă cerească.

Să fie zi de mărturie veşnică această zi. Să fie praznic ceresc ziua înălţării pe acest munte sfânt a crucii cea de înviere şi de lumină aducătoare de la Domnul Iisus Hristos, Care Se va arăta, aşa cum este scris în Scripturi. Iată, măi copii, Scriptură împlinită, mămică. Se împlinesc toate cele ce au fost scrise în sulul acestei lucrări cereşti, dar acest sul este pecetluit de Dumnezeu, şi va desface Mielul lui Dumnezeu peceţile acestui sul ceresc, care este pe masa Sfintei Treimi, căci vine vremea cercetării, iubiţii mei. România este ţara Noului Ierusalim, şi iată vremea cercetării ei, şi Domnul va veni şi va desface izvoarele ei, căci este taină cerească acest pământ sfânt.

Iată veste cerească: scrieţi zi sfântă şi praznic ceresc în dreptul zilei înălţării semnului crucii Domnului Iisus Hristos pe această înălţime lucrată de voi, căci voi sunteţi mâna Sfintei Treimi, Care este în lucru, şi să se prăznuiască sărbătoarea de sobor a mai-marilor cetelor cereşti lângă această zi de sărbătoare. Să se aducă jertfă de slujire şi de tămâie cerească în ziua de sobor a sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, şi odată cu ea să se facă sărbătoarea slăvitei şi de lumină făcătoarei cruci care stă ca semn ceresc pe această înălţime, semn înaintemergător al slavei care vine de la Dumnezeu. Fiţi bine aşezaţi cu Dumnezeu, copiii mei, căci vine curăţire peste pământ, şi se va vedea minune de la Domnul în mijlocul acestor hotare.

* * *

O, de aceea te-am aşezat prin cuvânt, cu ungere prin cuvânt, ca să mărturiseşti pe Cel ce vine şi cum vine Cel ce vine, şi să înscriem prin cuvânt această piatră nouă, aşa cum prin cuvânt s-a şi arătat de la Dumnezeu. Dar uită-te tu şi te miră de arhiereii acestei vremi, de orbirea lor, de semeţia lor, ca şi cum ei ar fi mai mari şi mai cu putere decât Arhiereul cerurilor, Care nu vine cu nici o lucrare stricătoare de lege, dar vine ca să aducă şi să aşeze lucrare împlinitoare şi desăvârşită, întru numele lui Dumnezeu.

* * *

Moise a fost credincios în casa Tatălui Meu, întru lucrarea Tatălui Meu, dar n-a fost oficial. Eu, iarăşi, la fel am fost casei Tatălui Meu, care nu este de pe pământ. Apostolii Mei erau căutaţi de toţi cei de atunci ca să fie stârpiţi pentru că nu erau trecuţi în rândul celor cu drepturi după lege. Şi iată, aceştia mai mici dintre ei sunt scrişi în carte că vor fi în vremea aceasta, pentru că este scrisă în prooroci lucrarea aceasta, şi cele cereşti nu pot fi înţelese de oficialii vremurilor, cei cereşti nu sunt promovaţi de cei de pe pământ, căci Duhul Sfânt suflă unde voieşte, şi Domnul nu poate să fie mărginit de cei de pe pământ.

* * *

Cei ce stau pe scaunul bisericii Mele au început să-şi arate dinţii şi ar voi să stârpească această lucrătură şi ar dori să-l pună jos pe cel ce a împlinit porunca cea din cer de a aşezat după lege piatra de temelie a începutului cel nou care vine din ceruri peste pământ şi să fie precum în cer aşa şi pe pământ, după cum a fost făgăduinţa Mea.

* * *

s-au ridicat cu teamă împotriva adevărului Meu cei ce stăpânesc cu nepăsare peste turma Mea.

* * *

răutatea şi necredinţa mai-marilor legii izbeşte cu gând să-Mi fărâme corabia cea lucrată prin cuvântul cel vestit din cer.

* * *

Am scos mereu din această fântână cerească şi ţi-am dat ca să ai bogăţie cerească şi să te hrăneşti cu ea şi să creşti prin ea şi să crezi şi să înţelegi vremea în care suntem şi să pot să-ţi cer şi Eu ţie după măsura pe care ţi-am dat-o, că iată, vrăjmaşii vieţii veşnice s-au sculat şi se scoală împotriva acestei lucrări minunate, că ei nu ştiu ce este sub această taină. Şi Eu spun la toţi lucrătorii Mei, la cei ţinuţi în braţele acestei lucrări, că mai mare păcat au cei ce cunosc taina şi nu o lucrează pe ea peste inimile lor, decât cei ce nu ştiu ce este această venire a Mea.

* * *

Fiilor de la ieslea cuvântului Meu, prăznuieşte cerul cu voi pentru însemnarea sărbătorii crucii care stă pe Sfânta Sfintelor în locul de nou Ierusalim, ales de Mine ca să fie el pe pământ înaintea Mea. Acum şapte ani, Eu, Domnul Iisus Hristos, am ridicat prin voi piatră de nou Ierusalim şi v-am pus pe voi stâlpi în templul Meu cel sfânt, peste care Eu cuvintez cuvânt din cer, şi din care grăiesc peste pământ cuvântul venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl. Amin.

Intru în voi şi Îmi amintesc prin voi ce mai război a fost acum şapte ani, începând din ziua aceasta când Eu am pus prin voi crucea Mea peste grădina Mea de la voi.

* * *